logotyp funduszy

26 lutego 2021 r. Burmistrz Barlinka Dariusz Zieliński podpisał z firmą Madex p. z o.o.  umowę na realizację zadania pod nazwą: „Rewitalizacja centrum miejscowości Moczydło. Etap II: Przebudowa drogi gminnej”.

W ramach umowy z Wykonawcą wykonany będzie następujący zakres robót:

  • przebudowa drogi na długości łącznie około 420 metrów – w miejsce nawierzchni tłuczniowo-kruszywowej zostanie położona masa bitumiczna,
  • budowa parkingu dla samochodów osobowych,
  • budowa odcinka chodnika,
  • zagospodarowanie terenu wokół budynku Moczydło 18 w zakresie utwardzenia terenu przy budynku, wykonanie nasadzeń zieleni, montaż elementów małej architektury tj. ławki, stojak na rowery, tablica informacyjna, kosze na śmieci, wykonanie nowego ogrodzenia terenu posesji.

Za wykonanie projektu drogi odpowiadało Biuro Inżynierskie Grzegorz Salamandra z Moczkowa.

Wyboru wykonawcy dokonano w trybie przetargu nieograniczonego. Koszt przyjętej oferty to 795 915,22 zł brutto.

Zadanie jest kontynuacją projektu pn. „Rewitalizacja centrum miejscowości Moczydło” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 9. Infrastruktura publiczna, Działanie 9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich.

W pierwszym etapie projektu wykonana została termomodernizacja budynku komunalnego Moczydło 18, który wyposażono w nową przydomową oczyszczalnię ścieków oraz zaadaptowano część pomieszczeń tego budynku na świetlicę wiejską, do której zakupiono meble i niezbędny sprzęt. Projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości: 870.672,79 zł (65% kosztów kwalifikowalnych).

Wysokość dofinansowania tegorocznego zadania dotyczącego przebudowy drogi i zagospodarowania terenu to ok. 330 000 zł.

Zakończenie inwestycji planowane jest na czerwiec 2021 r.